Konkurs për Punë në IDEVELOP-Shkup. Aplikoni..!

pune-koleg-pune

I-develop ka nevojë për persona ambiciozë dhe web-programerë , të cilët do të bashkohen me ekipin në Shkup.

Kandidatët do të punojnë në:
– zhvillimi i vendeve dinamike funksionale për të gjitha ekranet;
– zhvillimi i sistemeve dhe vendeve të tregtisë elektronike.
Kandidatët duhet të kenë:
– certifikatat përkatëse ose studimet universitare në kete drejtim;
– minimum 2 (dy) vite përvojë pune në terren;
– njohuri për teknologjitë e përparme të tilla si HTML5 dhe CSS3;
– njohuri për JavaScript;
– njohuri për PHP;
– Përvoja me CMS-të: WordPress / Magento / Drupal / OpenCart;
– përvoja me integrimin e bazës së të dhënave MySQL;
– njohja e mirë e gjuhës angleze do të konsiderohet një plus.

Dërgoni një lidhje ose pdf nga portofoli juaj / përmbledhje në hello@idevelop.com.mk
Kandidatët që hyjnë në një rreth të shkurtër do të thirren për një bisedë të shkurtër me një test.